Какво покрива Здравна каса при зъболекар?

Кой има право на стоматологични процедури по Здравна каса при зъболекар?

Всяко здравноосигурено лице има право да получи определен обем дентални дейности, съгласно Националния рамков договор за денталните дейности, сключен между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз.
Размерът на здравната вноска е 8%., поделя се между работодател и работник. Самоосигуряващите се лица са задължени да внасят сами здравноосигурителните си вноски и тогава могат да използват Здравна каса при зъболекар. Вноските  на безработните се плащат от държавния бюджет за времето, в което получават обезщетение за безработица от бюрото по труда. След изтичане на периода на обезщетението и в случаите, когато не получават такова, безработните сами заплащат своите вноски.

Вноската се поема от държавата за деца до 18 години, пенсионери, социално слаби и други групи хора, посочени в чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.
Здравноосигурителните права  се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват, при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните пет години. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.

Искате да знаете дали сте здравноосигурени или правата Ви не са прекъснати, може да проверите на следния линк: https://portal.nra.bg/health-status

Какви процедури покрива Здравна каса при зъболекар?

При лица до 18-годишна възраст:

● обстоен преглед със снемане на орален статус веднъж за съответната календарна година;

четири лечебни дейности за съответната календарна година. Те могат да бъдат – пломба на млечен или постоянен зъб, кореново лечение на млечен или постоянен зъб или вадене на млечен или постоянен зъб;

При лица над 18-годишна възраст:

● обстоен преглед със снемане на орален статус веднъж за съответната календарна година;

три лечебни дейности за съответната календарна година, като те могат да бъдат – пломба на постоянен зъб и/или вадене на постоянен зъб;

 Зъбни протези по здравна каса при зъболекар !? Възможно ли е ?

Здравната каса покрива цялостна плакова зъбна протеза за горна и/или долна челюст и контролни прегледи за период от 4 години. Сумата, която заплаща НЗОК за протеза на една челюст, към 2024 г. е 252 лв., съответно 504 лв. за две челюсти. Доплащането се извършва от пациента, като то е различно според ценоразписа на клиниката, в която сте избрали да направите своята протеза.

След изтичане на периода от четири години, пациентите имат право отново да им бъдат изработени протези, които частично да бъдат заплатени от здравната каса.

Времетраене на процедурите и суми, които покрива Здравна каса при зъболекар

ПроцедураВреметраене Сума
Обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист 15-30 мин.28,50 лв.  
Обтурация с амалгама или химичен композит

25-45 мин.до 18 год. – 77,68лв.
над 18 год.-
73,68 лв.
Екстракция на временен зъб, включително анестезията 15-30 мин.31,21 лв.
Екстракция на постоянен зъб, включително анестезията

20-40 мин. до 18 год. – 77,68 лв.
над 18 год.
77.68 лв.
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без обтурацията) 150-180 мин.155,04 лв.
Лечение на пулпит за лица до 18 год.48.08 лв.
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи 240 мин.252 лв.
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи240 мин. 252 лв.

Времетраенето на процедурите е ориентировъчно!

Не всяка от процедурите може да бъде извършена в едно посещение!

Всички стоматологични процедури, които не са посочени в горната таблица не се покриват от здравна каса при зъболекар!

Въпроси и отговори:

Само един зъболекар ли може да ме лекува? 

Всеки пациент има право да избира стоматолога, който да провежда лечението му. Например, един стоматолог може да извърши само преглед. След време, в случай, че се наложи, втори зъболекар да извади зъб, а трети да постави пломба.

Мога ли да прехвърля неизползвани процедури по каса за следваща година?

Денталният пакет, който здравната каса отпуска може да се използва само в рамките на  календарната  година. Неизползваните процедурите не могат да се прехвърлят в следващата година.

Как мога да се възползвам от полагащите ми се процедури по НЗОК?

За да използвате пакетът от процедури, предоставен от здравната каса при зъболекар е задължително да носите със себе си здравна книжка. В нея се съдържа индивидуален идентификационен номер, както и Вашето ЕГН. Данни, без които няма как да бъдат отчетени процедури по здравна каса. Книжката е документът, в който се изписва историята на извършените процедури от Вашия стоматолог.

Кой издава здравната книжка?

НЗОК издава здравноосигурителни книжки и ги разпространява чрез районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Издаването на здравноосигурителна книжка за деца става веднага и е безплатно. Родителят представя своите данни и тези на детето, чрез акт за раждане. 

За лицата над 18-годишна възраст е необходима лична карта и заплащане на  административна такса – 4.32 лв.  

Общопрактикуващите лекари не издават здравноосигурителни книжки.
В гр. София  може да бъде издадена както в РЗОК София –  ул. „Енос“ 10, вх. Б, така и в нейните териториални поделения.

Какво правя при изгубена здравна книжка?

При загуба, кражба или унищожаване  трябва да направите следното:

– подавате молба по образец до директора на РЗОК;

– обявявате изгубената книжка за невалидна;

– заплащате административна такса за издаването на нова книжка;

При предоставяне на платежната квитанция, получавате нова здравноосигурителна книжка. След това имате срок от три дни, за да я предоставите на личния си лекар за заверка.

Изчерпани страници на здравната книжка?

Когато страниците за ползвана дентална помощ от здравноосигурителната книжка са изписани, не е нужно да бъде издадена нова.

Към нея се използва допълнителен лист-притурка (по образец) за извършени дентални дейности.

Този допълнителен лист могат да Ви предоставят в районната здравноосигурителна каса.

За най-любознателните:

Кодовете, които  стоматологът  впсива в здравната Ви книжка съответстват на конкретна процедура:

Код Дейност
Плакова протеза на долна челюст Обстоен преглед
301Обтурация (пломба)
508Екстракция на временен зъб
509Екстракция на постоянен зъб
332Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
333Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
832Плакова протеза на горна челюст
833Плакова протеза на долна челюст

В дентална клиника “Ортодент” работим по здравна каса и можете да се възползвате от професионализма и качеството на работа, които предлагаме.
При допълнителни въпроси може да се свържете с нас на телефон: 0878 306 605 или на имейл office@ortodentbg.com

Тук може да си видите много видеа с наши процедури.

Тук може да разгледате нашите цени.

Leave a comment

Call Now Button