Политика за поверителност

Настоящата Политика за защита на личните данни определя как Дентална клиника „Ортодент“ (Ортодент) използва и защитава всяка информация, предоставена от Вас. Ние уважаваме поверителността на Вашите лични данни и се задължаваме да ги защитаваме. Настоящата Политика за защита на личните данни пояснява как се събират и обработват Вашите лични данни, както и какви са Вашите права като субект на данните.

Данни за Администратора:

Данни за контакт с Ортодент:

Държава: Република България

Адрес: град София, ж.к. Лозенец, ул. „Горски пътник“ №45

Телефон: 0878 306 605

Ел. поща: office@ortodentbg.com

Интернет страница: https://ortodentbg.com

Данни за контакт с Отговорника по защита на данните:

С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: office@ortodentbg.com

Тел: 0878 306 605

Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са: Целите, за които обработваме Вашите данни са:
Име,презиме и фамилия, дата на раждане, адрес
 • идентификация при записване на час,
 • изготвяне на сметка/фактура за извършени услуги
Данни за контакт (телефон, e-mail) напомняне за записан час чрез изпращане на SMS,
Снимки преди и след извършената процедура оптимизиране и проследяване на резултатите от извършената медицинска процедура
Информация относно посещенията и използването на уебсайта ни (IP адрес), включително операции и история за използване му (ако сте посетили уебсайта ни) за улесняване разглеждане на сайта, подобряване на функционалността му /ако сте посетили уебсайта ни/
Данни от подадени запитвания през уебсайта ни (ако сте направили такива) Изпращане на отговор при подадено запитване чрез уебсайта ни (ако сте направили такова)
Видеозапис при посещение при нас, изготвен със система за видеонаблюдение Системите за видеонаблюдение в обекта са поставени за целите на:

 • осъществяване на контрол на трудовата дисциплина,
 • подобряване на качеството на обслужване на клиентите,
 • предотвратяване на злоупотреби с парични средства и документи под строга отчетност,
 • сигурност на служителите и клиентите от злонамерени действия на трети лица и опазване на активите на администратора.
Данни за Вашето здраве – с цел предоставяне на медицински естетични услуги, Ортодент се нуждае от информация относно Вашето минало и настояще здравословно състояние (наличие на алергии, приемане на медикаменти, диагнози, лечение и др.). На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за здравето Ортодент може да събира, обработва, използва и съхранява здравна информация.
 • консултация,
 • извършване на медицинска/и процедура/и

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е:

Личните Ви данни се обработват на основание Вашето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие, дадено в писмена или електронна форма.

Личните данни, събирани посредством системите за видеонаблюдение, се обработват във връзка със защитата на легимните бизнес интереси на ОРТОДЕНТ по отношение на поддържането на сигурността и целостта на помещенията на администратора, във връзка с възможни законови претенции, за изпълнение на законови изисквания, във връзка с регулаторни проверки, одити, разследвания и с дисциплинарни цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време

Това може да стане като подадете в ОРТОДЕНТ попълнено Заявление за оттегляне на съгласие на субекта на данни на посочените контактни данни на ОРТОДЕНТ, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните.

Следните организации/лица могат да получат личните Ви данни:

 1. Данните Ви няма да бъдат предоставяни на трети лица извън целите на тяхната обработка, с изключение: (1) по изрично Ваше искане и нареждане в срока за съхранение; (2) по разпореждане на закона – на държавни институции в изпълнение на служебните им задължения (данъчни служители, служители на НОИ, Инспекция по труда, полиция и др. подобни); (3) на обработващ данните и/или съвместен администратор, за което има предварително сключен договор с изискуемите реквизити (4) при съдебни дела – на процесуален представител или директно на съда при стриктно спазване на разпоредбите на закона.
 2. Личните данни, съдържащи здравна информация, могат да бъдат предоставени на трети лица само при наличие на хипотезите, посочени в чл.28, ал.1 от Закона за здравето, в случай, че:
  • лечението продължи в друго лечебно заведение;
  • съществува заплаха за здравето Ви или живота на други лица;
  • необходимост при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
  • за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
  • за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
  • за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
  • за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
 3. Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доверени доставчици трети страни. Ние им предоставяме единствено информацията, която им е необходима за изпълнение на услугата и изискваме от тях да не използват Вашите лични данни с никаква друга цел. Винаги полагаме максимални усилия да осигурим всички трети страни, с които работим, да спазват зашитата на Вашите лични данни. Можем например, да поверим услуги, които изискват обработка на вашите лични данни, на:
  • рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси;
  • трети страни, които ни помагат и съдействат за предоставянето на ИТ услуги, като доставчици на платформи, хостинг услуги, поддържане и подкрепа на нашите бази данни, както и на нашите софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до ваши лични данни за изпълнението на тези задачи);
  • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите.

При някакви въпроси във връзка със съвместното обработване на горните лични данни може да отправите своето запитване на посочените в началото контактни данни на ОРТОДЕНТ и на Отговорника ни по защита на личните данни.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

ОРТОДЕНТ няма намерение да предаде Вашите лични данни на трети страни.

Период и начин на съхраняване на данните

ОРТОДЕНТ ще съхранява Вашите лични данни за не повече от 10 (десет) години, с изключение на:

 • данните от осъщественото видеонаблюдение, които ще се съхраняват за срок от 30 дни,
 • информация относно посещенията и използването на уебсайта ни (IP адрес) чрез т.нар. „бисквитки“ – това зависи от вида на бисквитката. Сесийните бисквитки (които изтичат със затваряне на браузъра ви) не се съхраняват. Постоянните бисквитки (които се съхраняват на компютъра Ви или мобилното ви устройство) се използват от няколко месеца до две години.
 • данни от подадени запитвания през уебсайта ни (ако сте направили такива) – те се съхраняват за срока необходим за целите на обработването им, като максималният срок е 24 часа.

В случай, че поискате данните Ви да бъдат заличени преди изтичането на предвидения срок, те ще бъдат заличени в едномесечен срок (данните от осъщественото видеонаблюдение в срок от 14 дни) от подаването на искането, освен ако това не е допустимо по закон или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Записите с личните Ви данни се третират с най-голяма сигурност, за която гарантираме.

ВАШИТЕ ПРАВА като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • да поискате копие от Вашите лични данни от ОРТОДЕНТ и право на достъп по всяко време до тях;
 • да поискате от ОРТОДЕНТ личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • да поискате от ОРТОДЕНТ да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • да поискате от ОРТОДЕНТ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглили своето съгласие;
  • когато сте възразили срещу обработването,
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • да поискате от ОРТОДЕНТ да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до ОРТОДЕНТ;
 • да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ОРТОДЕНТ (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на ОРТОДЕНТ или директно на Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Как да упражните Вашите права като субект на данни?

Можете да отправите искане на посочените контактни данни на ОРТОДЕНТ, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните.

За да удостоверим Вашата самоличност е необходимо да представите валиден документ за самоличност. Заявлението може да бъде подадено и чрез пълномощник чрез нотариално заверено пълномощно.

ОРТОДЕНТ се задължава да разгледа и да отговори в едномесечен срок на подаденото от Вас Заявление.

Какви са последиците ако не предоставите личните си данни?

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги. Молим да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата, която сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Call Now Button